Là một công ty tư vấn độc lập có trụ sở đặt tại Hà Nội, Việt Nam, Công ty TNHH Nghiên cứu Tư vấn AP (APCO) cung cấp dịch vụ tư vấn đẳng cấp quốc tế kết hợp với hiểu biết sâu sắc về tình hình thực tiễn và nhu cầu cụ thể của các bên liên quan tại Việt Nam và Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Pháp luật và Chính sách Cạnh tranh, và Bảo vệ Người Tiêu dùng.

 

Pháp luật và Chính sách Cạnh tranh

Phát luật và chính sách cạnh tranh đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phúc lợi của người tiêu dùng tại các quốc gia đang phát triển. Nhưng công cụ chính sách này chỉ có thể mang lại những lợi ích như trông đợi nếu được thiết kế cho phù hợp với các điều kiện kinh tế-xã hội của từng quốc gia, hệ thống pháp lý và văn hóa pháo luật nói chung, nhu cầu cụ thể của các bên liên quan, cũng như những hạn chế về nguồn lực và năng lực thực thi pháp luật.

Về Cạnh tranh, APCO hỗ trợ thực hiện :

 • Rà soát chính sách,
 • Nghiên cứu thị trường,
 • Đánh giá cạnh tranh,
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển cho cơ quan cạnh tranh,
 • Soạn thảo các quy định hướng dẫn thực thi, và
 • Xây dựng năng lực cho tất cả các bên liên quan như các cơ quan điều tiết nghành, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng, v.v. nhằm hỗ trợ việc thực thi luật và chính sách cạnh tranh hiệu quả.  

 

Bảo vệ Người tiêu dùng

Các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng nhằm (i) đảm bảo rằng người tiêu dùng có thể đưa ra những quyết định tiêu dùng sáng suốt với đầy đủ thông tin, (ii) ràng buộc nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phải hoàn thành cam kết của mình về hàng hóa, dịch vụ mà họ sản xuất, chào bán tới người tiêu dùng, và (iii) xác lập các cơ chế giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại hiệu quả. Công tác bảo vệ người tiêu dùng có tầm quan trọng cao vì người tiêu dùng trong các hệ thống kinh tế thị trường thường chịu bất lợi vì thiếu thông tin và không có năng lực thương lượng tương đương với bên sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Về Bảo vệ Người tiêu dùng, các dịch vụ của APCO bao gồm:

 • Tiến hành điều tra diện rộng với người tiêu dùng,
 • Phân tích chính sách,
 • Thiết kế chiến lược thực thi và chương trình hành động,
 • Thực hiện các chương trình quảng bá thông tin và vận động người tiêu dùng, đồng thời
 • Đào tạo, xây dựng năng lực cho tất cả các bên liên quan.